Polityka prywatnosci i Cookies

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających serwis internetowy https://usa-auto-online.com/ Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.


Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Ci informacji na temat tego, jak USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego https://usa-auto-online.com/ (zwanego dalej „Serwisem”, „Witryną”). Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podajesz USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. za pośrednictwem Serwisu, m.in. kiedy przekazujesz swoje dane osobowe w naszym formularzu zapytania, który służy do tego, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i objaśnić Ci oferowane przez nas usługi.
W niniejszej Polityce Prywatności, zwroty „USA-AUTO-ONLINE.COM”, „my” lub „nasze” (i tym podobne) oznaczają spółkę USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, czyli podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.


§2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest: USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zakrzowskiej 19, 51-318 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000435592, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8992738775, REGON 021882067.
Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem - w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia naszych usług oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów.


Prosimy, abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi usług świadczonych przez USA-AUTO-ONLINE.COM Jeżeli będziesz miał jakieś pytania możesz skontaktować się z nami również pod adresem: admin@usa-auto-online.com

§3

W JAKI SPOSÓB I JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Możemy zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:


1) informacje, które nam dostarczasz, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę, dane pochodzące z korespondencji, które udostępnisz jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych w Serwisie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub innych środków poza sieciowych:
a) Dane określające tożsamość: te dane obejmują Twoje pełne imię i nazwisko, Twój numer identyfikacyjny (PESEL), datę urodzenia, numer i serię Twojego dokumentu tożsamości. Służą do zweryfikowania Twojej tożsamości, co jest niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
b) Dane kontaktowe: to dane, które służą do kontaktowania się z Tobą, np. Twój numer telefonu, adres, adres e-mail.
c) Dane finansowe: np. numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela.
- Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług.

2) Informacje, jakie zbieramy automatycznie, w wyniku tego, że używasz Serwisu, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:
a) Dane dotyczące wykorzystania i dane techniczne: są to takie dane, jak informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z internetu, Twój adres IP, konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania, czas, częstotliwość i długość twoich wizyt w Serwisie, ustawienia językowe, preferencje dotyczące plików cookies (ciasteczek), słowa kluczowe używane w wyszukiwarce, włączone działanie JavaScript, treści oraz strony, z jakich korzystasz w Serwisie, rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny.
Nie gromadzimy żadnych szczególnych kategorii danych na Twój temat na przykład danych dotyczących Twojej rasy czy narodowości, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, informacji na temat stanu Twojego zdrowia ani danych genetycznych i biometrycznych.


§4

CELE DO JAKICH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE


Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez USA-AUTO-ONLINE.COM są sytuacje, kiedy musimy je wykorzystywać, aby wywiązać się z warunków umowy, jakie z Tobą zawarliśmy oraz zapewnić prawidłową jakość usług. Oprócz tego będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
2) Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
3) Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
4) Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
5) Realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.


§5

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH


Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:
1) naszym pracownikom
2) osobom, które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
3) dostawcom usług kurierskich i pocztowych
4) dostawcom usług płatności elektronicznych
5) dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
6) dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę
7) dostawcom usług księgowych
8) innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:
9) jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości
10) jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw
11) w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.
Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

§6

TWOJE PRAWA

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, obejmują:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
2) prawo do poprawiania swoich danych
3) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych
4) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
5) prawo do przenoszenia danych - możesz poprosić nas abyśmy przesłali dane, które nam podałeś, do innego administratora
6) prawo do wycofania zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) prawo do wniesienia skargi - możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w Twojej jurysdykcji
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami: admin@usa-auto-online.com

§7

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PAŃSTW


Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane.

§8

PRZECHOWYWANIE DANYCH


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4) statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Przechowywanie danych przez USA-AUTO-ONLINE.COM jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi zgodności. USA-AUTO-ONLINE.COM uwzględnia także limity czasowe określane w przepisach dotyczących działalności komercyjnej lub ochrony danych, obowiązujących w różnych krajach, w których świadczymy usługi.

§9

ODSYŁACZE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

USA-AUTO-ONLINE.COM nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Witrynie. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.


§10

JAK CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

USA-AUTO-ONLINE.COM podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa za niezbędne do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach. Prowadzimy regularne przeglądy swoich zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, aby zapobiec nieuprawnionym zniekształceniom, zmianom, utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych.
Wdrożyliśmy procedury dotyczące postępowania z każdym przypadkiem podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Poinformujemy zarówno Ciebie, jak i organ regulacyjny, o każdym naruszeniu, jeżeli będziemy mieć taki obowiązek.

§11

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Aby ułatwić korzystanie z naszej Witryny, używamy „plików cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
b) udoskonalania naszej Witryny i usług,
c) zapewniania bezpieczeństwa na naszej Witrynie,
d) utrzymania sesji,
e) dostarczania treści reklamowych.
3. W niektórych przypadkach, niezależnych od USA-AUTO-ONLINE.COM, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, jednakże całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

§12

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.