Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Korzystanie z serwisu http://usa-auto-online.com wiąże się z wcześniejszą akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://usa-auto-online.com skierowany jest do podmiotów zainteresowanych zakupem pojazdu na aukcjach prowadzonych przez amerykańskie domy aukcyjne. Serwis ten prowadzony jest przez spółkę USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej 19, 51-318 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000435592, kapitał zakładowy: 100000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8992738775, REGON 021882067.

 

DEFINICJE

SERWIS - serwis internetowy o charakterze otwartym, dostępny pod adresem http://usa-auto-online.com, prowadzony przez USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o., na zasadach określonych w Regulaminie

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

USŁUGODAWCA – USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej 19, 51-318 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000435592, kapitał zakładowy: 100000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8992738775, REGON 021882067

UŻYTKOWNIK – każda osoba korzystająca z serwisu

STRONY – Usługodawca i Klient

KLIENT – podmiot, który zawarł umowę z USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. o świadczenie usług innych niż usługi elektroniczne

USA – Stany Zjednoczone Ameryki

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

USŁUGA – usługa, zlecenie lub dzieło niebędące usługą elektroniczną świadczone lub wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z umową o świadczenie usługi zawartą między Stronami

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnieniu wglądu do serwisów aukcyjnych, kalkulatora kosztów sprowadzenia pojazdu z USA oraz umożliwieniu wysyłania zapytań za pośrednictwem formularzy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - dostępny na stronie z aukcją konkretnego, wybranego przez klienta pojazdu, po wybraniu przycisku LICYTUJ lub ZAPYTAJ O POJAZD

ZAPYTANIE - oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza zgłoszenia, bądź w inny dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usługi albo do podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi

KALKULATOR KOSZTÓW SPROWADZENIA POJAZDU Z USA – udostępniona w serwisie, opracowana przez Usługodawcę,  symulacja opłat celnych i kosztów podatkowych przy sprowadzeniu pojazdu z USA oraz kosztów transportu pojazdu z USA. Koszty wyliczone w kalkulatorze mają charakter jedynie orientacyjny i mogą ulec zmianie.

LICYTACJA – procedura zakupu wybranego przez Klienta pojazdu; zakup pojazdu następuje w przypadku, gdy Klient zaoferuje najwyższą cenę

ORGANIZATOR AUKCJI - dom aukcyjny organizujący licytacje pojazdów mechanicznych mający siedzibę w USA

SERWIS AUKCYJNY – serwis prowadzony przez organizatora aukcji, posiadający własny regulamin

POJAZD MECHANICZNY – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie oferowane przez organizatorów aukcji: auta osobowe, ciężarówki, VAN-y, , motocykle, skutery, QUAD-y, przyczepy, campingi, łodzie, skutery wodne

WADIUM - określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach licytacji, wpłacana przez Klienta na konto wskazane przez Usługodawcę; wysokość wadium określa umowa.

PROWIZJA – wynagrodzenie USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o., pobierane za świadczenie usług, innych niż usługi elektroniczne, którego wysokość określa zawarta między stronami umowa

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego usługi elektroniczne polegające na:
 • udostępnieniu wglądu do serwisów aukcyjnych, gdzie można wyszukiwać pojazdy z całej bazy danych udostępnionej przez amerykańskie domy aukcyjne,
 • udostępnieniu formularzy zgłoszenia, za pomocą, których można wysyłać zapytania dotyczące poszczególnych licytacji oraz skontaktować się z Usługodawcą,
 • udostępnianiu kalkulatora kosztów sprowadzenia pojazdu z USA.
 1. Zakres usług innych niż usługi elektroniczne określa zawarta między stronami pisemna umowa.
 2. Usługodawca zastrzega, że wszelkich odpowiedzi na wysłane za pośrednictwem formularzy zapytania udziela w dni robocze w godzinach pracy biura.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi elektroniczne mają charakter otwarty i świadczone są nieodpłatnie, może korzystać z nich każdy Użytkownik serwisu, który spełnia wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 3. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 4. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej, Safari w wersji 4.0 i wyżej.
 5. Konto poczty e-mail.
 6. Formularz zgłoszenia może być wykorzystany do uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotu licytacji. Zabrania się wykorzystywania formularza zgłoszenia do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych nie dotyczących licytacji.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu jako Użytkownik i jednoczesnego zapoznania się z regulaminem.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez opuszczenia stron serwisu.
 3. Pozostałe usługi oferowane przez USA-AUTO-ONLINE POLSKA sp. z o. o. takie jak udział w licytacji wybranego przez Użytkownika pojazdu oraz wspomaganie transportu pojazdów z USA wymagają zawarcia pisemnej umowy między stronami oraz zapłaty określonego w umowie wadium. Za świadczenie niniejszych usług USA-AUTO-ONLINE POLSKA sp. z o. o. pobiera prowizję, której wysokość również określa umowa.
 4. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@usa-auto-online.com
 8. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 10. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawca (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Usługodawcy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości serwisu bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: https://usa-auto-online.com/pl/p/regulamin-serwisu
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.